FooLhArdy -- HoşgeLDiniz // Welcome
  Ülkücüler İçin
 

                          
                            

                          ÜLKÜCÜ YEMİNİ

Allah'a , Kur-an'a , Vatana , Bayraga yemin olsun.
Sehitlerim , Gazilerim emin olsun
Ülkücü Türk Gençligi olarak , Kapitalizme , Fasizme ,
Komunizme , Sosyalizme ve her türlü emperyalizme karsi
Mücadelemiz son nefer , son nefes , son damla kana kadardir.
Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye Turana kadardir.
Ülkücü Türk Gençligi olarak ,
Yilmayacagiz , Yikilmayacagiz , Basaracagiz , Basaracagiz ,
Basaracagiz .
Allah Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.


                                        
;

                                                  ÜLKÜCÜLER İÇİN 9 IŞIK

1-Milliyetçilik

Milliyetçilik; Türk Milletini,Türk vatanını ve Türk devletini sevmek, bunların iyiliği için ve yükselmesi için köklü bir ihtiras ve şuur sahibi olmak demektir.

Türkçülük ise, kültürde, ilim ve teknikte, politika, ekonomi ve ticarette her şeyin Türk'e özel ve Türk'e uygun bir biçimde olmasını istemek ve sağlamak demektir.

Alparslan Türkeş, milliyetçilik ilkesinde öncelikle Türk tanımı üzerinde durmuştur.Türkeş bunu; "Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak "Ben Türk'üm" diyen herkes Türk'tür. Türkçülük ve Türk'ün tayininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuvar ırkçılığına inanmıyorum." (10 Haziran 1973) sözleriyle açıklamıştır.

Türkiye'nin bugünkü sınırları dışında kalan diğer Türklerle ilgilenmek ve onların iyiliği için, kurtuluş ve selameti için elden geleni yapmaya çalışmak Türk Milliyetçiliği için kutlu bir vazifedir.

Milliyetçilik ilkesine göre; Türkiye'nin geri kalmışlığın en büyük nedeninin yabancı ideolojileri kullanmaktır. Bu yüzden tüm yabancı ideolojilere karşı tamamen yerli,tamamen Türk olan bir ideoloji olan "Türk Milliyetçiliği" ideolojisi ülkenin refahı için tek çare olacaktır. Milliyetçilik ülküsü, Türk milletiyle bütünleşmek, Türk milletinin büyük ve güçlü iktidarını kurma ülküsüdür. Milliyetçilik ülküsü en başta milli devlet ilkesine inanır. Milliyetçilik ilkesini tamamlayan diğer bir unsur Demokrasidir. Demokratik Milliyetçilik, sınıflar toplumu yerine milleti,sınıf mülkiyeti yerine de millet mülkiyeti fikrini savunur.

Milliyetçilik ilkesi bir bakıma diğer 8 ilkenin de temelini oluşturmaktadır.

2-Ülkücülük

Türk'lük gurur ve şuur unu islam ahlak ve faziletine göre en iyi yaşayan ve yaşatan kişi ülkücüdür.ülkücülük batı dillerinden dilimize giren idealistlik kelimesiyle aynı olan bir anlam belirtmektedir. ülkücülük veya idealizm insan kafasının içinde elde edilmesi, varılması en mükemmel, en güzel, kendisini mutlu edecek hedeflerin tasarlanması ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için arzu gösterilmesi ve çalışılması anlamını taşır. ülkücülüğümüz; Türk milletini en kısa yoldan en kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyesine çıkarmak; mutlu, müreffeh hale getirmek; bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip bir hayata kavuşturmaktır. Kişilere hürriyet, milletlere istiklal başta gelen prensiplerimizdendir. İnsanlar hür ve eşit haklara sahip olarak doğarlar. Kabiliyet ve görevlerinin dışında insanlar haklarına tam olarak sahip kılınmalıdırlar.

Toplum içerisinde insanlar kişisel liyakat ve kabiliyetlerine göre görevlendirilmeli ve bir sıraya konulmalıdır. Bütün bunlarla beraber ayrımsız olarak herkese bir imkan eşitliği sağlanmalıdır. İmkan eşitliği derken mücerret anlamda bir eşitlik anlaşılmamalıdır. Bu ülkücülüğümüzün içine bu günkü sınırlarımızın dışında bulunan Türklere ait herhangi bir şey girer mi? Türk adı taşıyan herkes bizim sevgi ve ilgimizin çevresi içindedir. Bundan vazgeçemeyiz. Bu her milletin tabii hakkı olduğu gibi Türk milletinin de tabii hakkıdır. Bu günün Birleşmiş Milletler Anayasası, yeryüzünde yaşayan her millete "kendi mukadderatına hakim olma" (şelf determination) dedikleri prensibi kutsal bir prensip olarak ilan etmiştir. Bugün Afrika'da yaşayan ve bugüne kadar hiçbir bağımsız devlet kuramamış olan Zencilere dahi, kendi mukadderatına hakim olma (şelf determination) hakkı kutsal bir hak olarak tanınır ve bunların her biri yabancı boyunduruğundan, sömürgecilerin elinden kurtulup bağımsızlığını alırken, başkalarının boyunduruğu altında tutsak bulunan Türklerin tutsaklıktan kurtulmasını istemek, dilemek, bunun için iyi niyetler taşımak, Türk olan herkes için en tabii ve kutsal bir haktır. Ülkücülük; Türk milletini en ileri, en medeni,en kuvvetli bir varlık haline getirme ülküsüdür. Bu madde daha çok kendi kişisel çıkar ve isteklerden önce, milli çıkarlara öncelik vermeyi kendini adamayı ilke edinmenin gerekliliğini açıklamaktadır.

Biz ülkücülüğümüzde daima gerçekçi olmayı ve girişilecek faaliyetlerde Türkiye'yi hiçbir zaman tehlikelere, risklere, , maceralara sürüklemeyecek bir yol üzerinde bulunmayı esas kabul ederiz.

3-Ahlakçılık

Medeniyetler para ile değil, ilimle, imanla, ahlakla kurulurlar; yine medeniyetler parasızlıktan değil ilimsizlik,imansızlık ve ahlaksızlıktan çökerler.

Ahlaktan yoksun bir toplumda iktisadi meseleler ne kadar halledilirse halledilsin, huzurdan söz etmek mümkün değildir. Bu yüzden kat'i inancımız şudur ki; Türkiye'nin kalkınma hareketi öncelikle ahlak inşasından başlamalıdır. Dokuz Işıkçı ahlak anlayışı, ahlakı Türk ve İslam ölçütleri içinde değerlendirir. Özellikle milletimizi meydana getiren fertlerin yaşama felsefesine ve ahlak görüşlerine yön veren İslamiyetin hakiki çehresi ve yüksek prensipleriyle ele alınması Türklüğe yeni bir güç ve hız verecektir.

Ülkücü ahlakçılık anlayışı kaynağını; İslamiyetin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberi Muhammed'in sünnetinden ve Türk töresinden alır.

4-İlimcilik

Olaylari ve varlığı önyargılardan ve art düşüncelerden sıyrılarak ilim mantalitesiyle incelemek ve girişilecek her çeşit faaliyette ilmi önder yapma prensibidir. Bilimin ve tekniğin tüm imkanlarından yararlanmak ve bu yararları milli çıkarlar için kullanmak en öncelikli ilkedir.

Türkiye'yi yavaş yavaş muasır devletler seviyesine getirmek mümkün değildir. Çünkü bu yavaş ilerleme sırasında diğer muasır devletler de ilerleyecek ve bilim, teknik alanında fark kapanmayacaktır. Bu yüzden bilim alanında hızlı bir şekilde çağlar atlayarak, atom ve uzay çağını yakalamak ilim alanında milli bir ülküdür.

5-Toplumculuk

Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak sekilde yürütülmesi görüşüdür. Sosyal ve ekonomik olmak üzere iki ayrı bölümü kapsamaktadir. Ekonomik görüş olarak mülkiyeti esas kabul eden fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karsı olan bir görüşü belirtir. Karma ekonomiyi ve stratejik, ekonomik faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitligi, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teskilatı kurulmasını kabul eder.

Toplumculuk ilkesine göre; Türk milletinin sosyal teşkilatlanması altı sosyal dilim olarak gerçekleştirilecektir.Bu sosyal dilimler şöyle gerçekleştirilecektir:Köylü,İşçi,Esnaf, Memur, İşveren ve Serbest meslek sahipleri. Bugün işçi ve esnaflarımız arasındaki sosyal güvenlik sistemleri yetersizdir. Bu sebeple milliyetçi düzende altı sosyal dilimin sosyal hakları güvence altına alınacaktır. Böylece işçi sigortaları gibi esnaf, memur ve köylü sigortalarıda oluşturulacaktır.

Sosyal adaletin sağlanması için ilk koşul iktisadi demokrasinin gerçekleştirilmesidir. İktisadi demokrasi; millete bağlı sosyal dilimlerin iktisadi kararlarda söz sahibi olmasıdır. İktisadi demokrasiyi gerçekleştirmek için Türk milletini meydana getiren altı sosyal dilim üretim araçlarının sahibi ve ortağı yapılmalıdır. Tasarruf ve Yatırım mantığıyla kendi makinasını kendi yapan ve dışa bağımlı olmayan "fabrika yapan fabrikalar" kurulacaktır. Dışa bağımlı olmadan kurulan bu fabrikalar tüm üretim karını yeniden tasarrufa ve artımınıda yatırıma verecektir. Böylece hem yeni fabrikalar için sermaye yaratılacak hemde sosyal adaletin gerçekleştirilmesi için kaynak oluşturulacaktır. Milliyetçi düzende herkese hakkı kanun hakimiyeti altında verilecektir.

Altı sosyal dilim fabrikaların hisselerine sahip olunca; üretim araçlarının mülkiyetine, kâra ve iş yerinin yönetimine de katılmış ve ortak olmuş olacaktır. Bununla tam bir sosyal adalet sağlanmış olacaktır. Bu sistemle Türk milleti kendi iktisadi bütünleşmesini sağlayacaktır. Edirne'de ki işmiz ve köylümüz, Hakkari veya Kars'taki bir fabrikanın ortağı, Hakkarideki bir işçimiz Çanakkaledeki bir fabrikanın ortağı ve sahibi olacaktır. Böylece bütün vatandaşlarımız yurdun her yanındaki milli servete aynı ilgi ve alaka ile bakacak, milli serveti imhaya kalkışacak hainlere karşı bütün millet karşılarına dikilecektir.

Altı Sosyal dilimin eşit bir şekilde üretim araçlarının ortağı olması yeni bir sektörü doğuracaktır. Bu sektör "Millet Sektörü"dür.

Milliyetçi düzende Türk iktisadı, üçlü sektöre dayananan yeni bir karma ekonomi düzeni kurulacaktır. Bu sektörler, "Devlet Sektörü","Millet Sektörü" ve "Özel Sektör"üdür.

Devlet sektörü yeniden düzenlenerek milli kalkınmaya mani olan körükörüne devletçilik yerine modern ve milli çıkarlara uygun bir devlet sektörü oluşturulacaktır. Devlet, ağır harp sanayi,alt yapı hizmetleri, iletişim, ulaşım ve maden sanayi gibi kilit noktalardaki hizmeti görecektir.

Bankacılık, sigortacılık, iç ve dış ticaret hizmetleri bu üç sektör arasında koordineli bir şekilde paylaştırılacaktır.

İkiyüz yıldan beri kapitalizm ülkemizi kalkındıramamış ve bundan sonra da kalkındırması mümkün değildir. Komünizm ise baş düşmanımız, milli düşmanımızdır. Bu yüzden ülkemiz için en uygun sistem Dokuz Işıkçı Toplumcu iktisat sistemidir

6-Köycülük

Köyleri tarım kentleri halinde birleştirerek kalkınmayı öngörür. Köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanmasi için kooperatifleşmeyi hedef alır. Ve köyden kente göçü önlemek ister.

Köycülük mevzusu; köylünün teşkilatlanması, toprak reformu, tarım kentleri ve köyleşme politikasını içine alır.

Köylüler ülkemizde en teşkilatsız kesimdir.Esas olarak köy kitlesini teşkilatlandırmak ve kalkındırmak en önemli meseledir. Bunun için tüketim iktisadından çok üretim iktisadına önem vermek gereklidir. Köylerimiz köy grupları halinde teşkilatlanmalı ve tarım kentleri kurulmalıdır. Kooperatifçiliğin desteklenmesi gerekmektedir.

Tarımdaki bünye bozukluğu ıslah edilmeli ve iktisaden yaşayabilir aile işletmeleri kurulmalı bunlar bünye ıslahında temel unsur olarak kabul edilmelidir. Tarımda verimlilik artırılmalı bunun için yerli ilim çevrelerince geliştirilecek, tarım ilaçları, gübre, suni tohumlama sistemleri kullanılmalıdır. Topraklarımızı yıldan yıla alıp götüren erozyon tehlikesine karşı tedbirler alınmalı, yanlış otlatma ve yanlış mera kullanımı engellenmelidir. Çiftçinin malını pazarlayabilmesi için modern pazarlama usulleri tatbik edilmelidir. Köylüleri tehdit eden tefecilik ve vurgunculuk devletçe engellenmelidir.

Köylere her türlü eğitim,sağlık ve alt yapı hizmetleri götürmek için dağınık şekilde yerleşmiş köyler ortak merkezlere bağlanarak çevreden merkeze doğru gelişmeli ev tarım kentleri oluşturulmalıdır.

Çoğunluğu köylerde yaşayan bir millet için en önemli ve can alıcı mesele köy meselesidir. Bu yüzden köylücülük üzerine sağlam bir şekilde eğilmek gerekmektedir

7-Hürriyetçilik Ve Şahsiyetçilik

Birleşmiş Milletler Anayasası'nda yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak geliştirilmesinin, toplumun kalkınması için yararlı bir yol olarak kabul eder.

Milletin iktisadi,siyasi ve ferdi olarak özgür olmasını savunur. Mülk edinmeyi hürriyetin temeli olarak görür. Bu yüzden her alanda bir "Milli demokrasi" sistemine inanır.

8-Gelişmecilik Ve Halkçılık 

İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Elde edilenle yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk milletinin tarihinden milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek ve ilerlemek gayedir.Yapılacak her işte halka doğru, halkla beraber olmayı, ilerlemenin ve yükselmenin vazgeçilmez bir prensibi olarak olarak kabul eder. İlerlemenin tüm milleti kapsacak alanlarda öncelikle gerçekleştirilmesini savunur. Bu ilkeyi en iyi "gelenekten geleceğe" sözü açıklar.

9-Endüstri Ve Teknikçilik

Türk milletinin kalkinmasi için acele sanayilesmesi lazimdir.Hiç bir millet sadece tarım ülkesi olarak muasır bir seviyeye gelemez. Ağır harp sanayi, maden sanayi, petrokimya sanayi gibi stratejik alanların devlet kontrolünde hızlı bir şekilde gelişmesi gerekmektedir. Sanayileşme yabancı sermayeden olabildiğince kurtarılmalıdır. Yabancı parçaların montaj yapıldığı bir sanayi kabul edilmez. Türk sanayi tamamen milli hedeflerde fabrika yapan fabrikalar şeklinde gelişmelidir. Kendi aletini de kendi aracınıda kendi yapabilen bir sanayi önünde hiçbir engel tanıyamaz.

Arnavutköy Ülkü Ocakları

A.Ü.O

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen::29.02.2008, 12:12 (UTC)
blogmacia
blogmacia
Kapalı

ülkücüler ben aleviyim sizin gibi 2-3 it bizi oldurdu ama ahirette hesap vereceksiniz...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Desing FooLhArdy Tüm Hakları Saklıdır©®™  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=